Новости Энциклопедия переводчика Блоги Авторский дневник Форум Работа

Декларация Поиск О нас пишут Награды Читальня Конкурсы Опросы
ГП-цитатник

Два перевода с английского на литовский

литовский, латышский

Модератор: Dragan

Два перевода с английского на литовский

Сообщение Наталья Шахова » Сб май 08, 2010 01:07

Получила заказ в нестандартной языковой паре: с английского на литовский.
Отдала его опытному переводчику, с которым уже работала. А потом редактору, которого мне порекомендовали как специалиста высокой квалификации. Редактор остался недоволен качеством перевода и все переписал заново. Переводчик очень возмутился правкой и прислал свои возражения. Редактор высмеял эти возражения.

Литовского совсем не знаю. Хотелось бы послушать мнения других носителей литовского.

Оригинал

Safe
Safest operation guaranteed even in the most demanding environments
100% safe for installers and users in the most severe environments
The best choice for industrial and tertiary buildings

Designed for safety, even in the most demanding environments
Safety matters most, and the Acti 9 system gives you, your customers, and their installations the highest level of protection available. It guarantees 100% safe operation and maintenance for you and your customers; its international certifications and numerous protection innovations mean the Acti 9 system exceeds even the most demanding requirements to give you total safety during maintenance, for the lifetime of your installation.

Comprehensive certification
Delivers complete industry-approved protection
The Acti 9 is fully tested, approved and certified by national and international third parties. It guarantees that your installation is safe and compliant with all relevant safety standards, and demonstrates to your customers that you use industry-approved materials and best practices.

Guarantees total safety during maintenance
VisiSafe
VisiSafe guarantees the downstream circuit is always safe, regardless of overvoltage conditions, wear or operator experience, even in the most demanding environments. The green strip indicates the safe position of contacts.
Unique safety features:
• Highest Impulse voltage withstand: Uimp = 6 kV
• Guarantees heightened equipment service life despite overvoltage conditions.
• Highest pollution resistance among modular devices: Pollution degree: level 3
• Promises a true “all-terrain” product ideally suited for all environments, even those with dust and conductive pollution.
• Leading edge insulation voltage: 500 V Complete safety for operators maneuvering the operating handle of the modular switchgear.

Protects the load and guarantees long service life
Fast Closing Mechanism
Fast closure of all Acti 9 RCBs and MCCBs limits wear and reduces voltage drops, helping to prevent premature equipment ageing and overheating.

Promises absolute protection against electric shocks
Class 2 Front FaceThe Acti 9 is the only device available with this level of safety. Clearances between breaker surfaces and internal parts are over double the industry standard. It guarantees risk-free handling during the life of the installation, regardless of environment or operator experience.

Provides zero-risk lockdown to guarantee protection and safety
Integrated PadlockingAvailable for Acti 9 remote control devices, the rugged, integrated padlock allows complete lockdown for guaranteed protection and safety. It prevents toggle device movement and inadvertent or unauthorized access, so you can ensure employee or contractor safety at all times.

“I have no worries about the safety of the electrical installation, the buildings and everyone inside.”

Перевод
Sauga
Saugiausia eksploatacija garantuojama net ir ypač reikliose aplinkybėse
100% saugi instaliuotojams ir sudėtingiausiose sunkiausiose aplinkybėse
Geriausias pasirinkimas pramoniniams ir biznio paskirties pastatams

Skirta saugumui, netgi ypač sudėtingose aplinkybėse
Pirmiausia yra saugumas ir Acti 9 sistema teikia jums, jūsų klientams ir jų instaliacijoms aukščiausią galimą apsaugos lygį. Ji garantuoja 100% saugią eksploataciją ir aptarnavimą jums ir jūsų klientams. Acti 9 tarptautiniai sertifikatai ir skaitlinga apsaugos inovacija liudija, kad jos sistema viršija netgi ypač reiklius reikalavimus suteikti jums visišką saugumą aptarnavimo metu per visą jūsų instaliacijos laikotarpį.

Visapusis sertifikavimas
Pateikiama pilna pramonėje patvirtinta apsauga
Acti 9 sistema yra pilnai išbandyta, patvirtinta ir sertifikuota nacionalinėmis ir tarptautinėmis trečiomis šalimis. Ji garantuoja jūsų instaliacijos saugumą ir atitikimą visiems veikiantiems saugumo standartams ir parodo jūsų klientams, kad jus naudojate pramonėje patvirtintas medžiagas ir geriausius darbo įgūdžius.

Garantuojamas techninės priežiūros metu reikiamas saugumas
VisiSafe
VisiSafe garantuoja, kad vidiniai kontūrai visada bus apsaugoti, nepaisant viršįtampos sąlygų, nusidėvėjimo arba operatoriaus patirties net reikliose aplinkybėse. Žalioji juostelė rodo saugią kontaktų padėtį.
Unikalios apsaugos ypatybės:
• Aukščiausias viršįtampos impulsams atsparumas: Uimp = 6 kV
• Garantuoja prailgintą įrengimo veikimą, nepaisant viršįtampos sąlygų.
• Aukščiausias užteršimams atsparumas tarp modulinių prietaisų: užteršimo laipsnis: 3 lygis
• Ketinantis veikti kaip tikras “visureigis”, gaminys idealiai tinka visoms aplinkybėms, net dulkių užterštumo ir laidumo sąlygose.
• Moderniausias izoliacijos atsparumas įtampai: 500 V Pilnas saugumas operatorių, valdančių modulinio paskirstančio įrenginio valdymo rankeną.

Apsaugo įkrovą ir garantuoja ilgą veikimą
Greitas kontaktų sujungimas
Greitas visų Acti 9 relėmis valdomų blokų (RCB) ir automatinių lieto korpuso pertraukiklių (MCCB) sujungimas limituoja dėvėjimąsi ir sumažina viršįtampos impulsus, padedant išvengti priešlaikinį įrangos senėjimą ir perkaitinimą.

Ketina absoliutine apsaugą nuo elektros smūgio
2 klasės priekinė panelė
Acti 9 – tai yra vienintelis prietaisas, kuris turi šį apsaugos lygį. Tarpai tarp pertraukiklio paviršiaus ir vidinių dalių daugiau nei dvigubai viršija pramonės standarto reikalavimus. Tai garantuoja naudojimą be rizikos per visą instaliacijos veikimą, nepaisant aplinkos sąlygų arba operatoriaus patirties.

Suteikia nulinės rizikos uždarymą, garantuojantį apsaugą ir saugumą
Integruotas užrakinimas
Patvari integruota spyna, tinkanti Acti 9 nuotolinio valdymo valdikliams, leidžia pilną užrakinimą, garantuojanti apsaugą ir saugą. Toks užrakinimas užkerta prietaiso perjungimą ir netyčinį arba neleistiną naudojimą, taigi jūs galite visam laikui aprūpinti darbuotojų arba rangovų saugumą.

“Man neteko nerimauti dėl elektros instaliacijos, pastatų ir visų viduje esančių žmonių.”

Версия редактора
Sauga
Saugiausia eksploatacija garantuojama net ir esant ypač reiklioms darbo sąlygoms
100% sauga montuotojams ir vartotojams nepalankiausioje darbo aplinkoje
Geriausias pasirinkimas pramonės ir mokslo įstaigų pastatuose

Skirta saugai, net ir esant ypač reiklioms darbo sąlygoms
Svarbiausia – sauga ir sistema „Acti 9“ suteikia jums, jūsų klientams ir jų instaliacijoms aukščiausio lygio apsaugą. Ji garantuoja 100% saugų darbą ir techninį aptarnavimą jums ir jūsų klientams; jos tarptautiniai sertifikatai ir skaitlingos apsaugos inovacijos liudija, kad sistema „Acti9“ viršija net reikliausius reikalavimus, kad jums būtų užtikrintas visiškas saugumas atliekant techninį aptarnavimą visu jūsų instaliacijos naudojimo laikotarpiu.

Išsamus sertifikavimas
Pateikiama išsami, pramonėje patvirtinta apsauga
Sistema „Acti 9“ yra visiškai išbandyta, patvirtinta ir sertifikuota nacionalinių ir tarptautinių trečiųjų šalių. Ji garantuoja jūsų instaliacijos saugumą bei atitikimą visiems galiojantiems saugos standartams ir parodo jūsų klientams, kad jūs naudojate pramonėje patvirtintas medžiagas ir geriausius darbo įgūdžius.

Garantuojamas visiškas saugumas atliekant techninę priežiūrą
„VisiSafe“
„VisiSafe“ garantuoja, kad vidiniai grandinė visada būtų saugi, nepaisant viršįtampio sąlygų, nusidėvėjimo arba operatoriaus patirties net esant reikliausioms sąlygoms. Žalia juostelė parodo saugią kontaktų padėtį.
Unikalios saugos ypatybės:
• Didžiausias atsparumas įtampos šuoliams: Uimp = 6 kV
• Garantuoja ilgesnį įrenginio veikimą, nepaisant viršįtampio sąlygų.
• Didžiausias atsparumas trikdžiams tarp modulinių prietaisų: atsparumo trikdžiams laipsnis: 3 lygis
• Tai tikras „žvėris“ idealiai tinkamas esant bet kokioms darbo sąlygoms, net aplinkoje, kurioje kaupiasi dulkės ir susidaro elektrostatinis krūvis.
• Moderniausia apsauga nuo įtampos: 500 V Visiška operatorių, , valdančių modulinio skirstomojo įrenginio valdiklį, sauga.

Užtikrina saugų krūvį ir garantuoja ilgą veikimą
Greitas kontaktų sujungimo mechanizmas
Greitas visų „Acti 9“ relėmis valdomų blokų (RCB) ir automatinių lieto korpuso pertraukiklių (MCCB) sujungimas riboja nusidėvėjimą ir mažina įtampos šuolius, padėdamas išvengti priešlaikinio įrangos senėjimo ir perkaitinimo.

Garantuoja visišką apsaugą nuo elektros smūgio
2 klasės priekinė panelė
„Acti 9“ – vienintelis prietaisas, kuris turi šį saugos lygį. Tarpeliai tarp pertraukiklio paviršiaus ir vidinių dalių yra dvigubai didesni, nei to reikalaujama pagal pramonės standartą. Tai garantuoja saugų darbą be jokios rizikos per visą instaliacijos veikimo laikotarpį, nepaisant aplinkos sąlygų arba operatoriaus patirties.

Užtikrina patikimą įrangos prirakinimą, garantuojant apsaugą ir saugą
Integruotas rakinimas
Patvari integruota spyna, tinkama sistemos „Acti 9“ nuotolinio valdymo prietaisams, leidžia patikimai prirakinti prietaisus, garantuojant apsaugą ir saugą. Ši saugos priemonė neleidžia perkelti perjungimo prietaiso ir netyčia arba be leidimo jo naudoti, todėl galite visuomet užtikrinti darbuotojų arba rangovų saugą.

„Aš ramus dėl elektros instaliacijos, pastatų ir visų viduje esančių žmonių.“
Аватара пользователя
Наталья Шахова

 
Сообщения: 9924
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2003 19:48
Откуда: Москва
Язык(-и): англ.>рус.

Re: Два перевода с английского на литовский

Сообщение Наивный » Сб май 08, 2010 10:51

Литовского не знаю, надеюсь, что "литовцы" сейчас подтянутся, однако в одном из вариантов явно есть лишняя запятая, оставленная по небрежности. Не надо быть знатоком, чтобы это увидеть. Не могу судить насчёт правильности употребления терминов, но похоже на вкусовщину.
Leading edge insulation voltage: 500 V Complete safety for operators maneuvering the operating handle of the modular switchgear.

Moderniausias izoliacijos atsparumas įtampai: 500 V Pilnas saugumas operatorių, valdančių modulinio paskirstančio įrenginio valdymo rankeną.

Moderniausia apsauga nuo įtampos: 500 V Visiška operatorių, , valdančių modulinio skirstomojo įrenginio valdiklį, sauga.


Переводчик: Современная (на современном уровне?) устойчивость (прочность) изоляции к напряжению: ...
Редактор: Современная защита от напряжения: ...

По мне, так что в лоб, что по лбу. Обе версии хорошо гуглятся. Первая версия ближе к английскому оригиналу, в котором речь идёт именно неких о свойствах изоляции, конкретно "insulation voltage", в редакторской версии говорится просто о "защите (apsauga) от напряжения", а не о свойствах изоляции. Как бы понятно и правильно, но смысл, несущественно, но изменён. Ну и предложение переводчика ближе к оригинальному тексту, насколько это позволяют требования к порядку слов в предложении.

Общее впечатление такое: переводчик старается переводить ближе к английскому оригиналу, редактор старается "оживить" текст, переписать "по-нашему, по-литовски". Например “all-terrain” переведён переводчиком как “visureigis” (вездеход), а редактором как „žvėris“ ("зверь"), "вездеход" ближе к оригиналу, но и "зверь(под капотом)" можно употребить в контексте "автомобильных" метафор. Хотя, имхо, речь в оригинале именно о стабильности, неприхотливости и устойчивости устройства к внешним воздействия, а не о "зверской" мощности.
очевидны попытки редактора "оживить" перевод, а кто прав, кто виноват - судить не берусь.

Пока так. Подождём "литовцев".
Наивный

 
Сообщения: 523
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2009 17:52
Откуда: Латвия
Язык(-и): pl, lv

Re: Два перевода с английского на литовский

Сообщение Mara » Сб май 08, 2010 12:19

Наталья, письмо с приложением отправила.

Наивный писал(а):insulation voltage

Да, термин есть, кажется, подходящий, дименсия в вольтах - izoliacijos įtampa (Ui). 1000 V
Но я не спец по электрике. Если бы моя воля, я бы писала изоляционное сопротивление (izoliacinė varža), но не бейте - не проверяла, сопротивление-то не в вольтах...

Хотя на скорую руку нашлось вот что: Izoliacinė varža, pataisyta iki 25°C, turėtų viršyti bazinę reikšmę, t.y. 100 MΩ (išmatuota su 500 arba 1000 V DC). ... - сопротивление измеряют, стандарт при 500 или 1000 вольт
Аватара пользователя
Mara

 
Сообщения: 1768
Зарегистрирован: Чт май 17, 2007 11:42

Re: Два перевода с английского на литовский

Сообщение Наивный » Сб май 08, 2010 14:26

Да, термин есть, кажется, подходящий, дименсия в вольтах - izoliacijos įtampa (Ui). 1000 V

Да, это оно самое, izoliacijos įtampa = insulation voltage, измеряется в вольтах. Прямо калька с английского. Не знаю, только, как это "смотрится" стилистически.
Вообще смысл этого предложения просто в том, что "напряжение в 500 В изоляция выдерживает". И как бы и переводчик и редактор эту мысль довели. Переводчик ближе к оригиналу (izoliacijos atsparumas įtampai - /примерно/устойчивость(прочность) изоляции к напряжению), редактор чуть дальше от оригинала(apsauga nuo įtampos - защита от напряжения).
Наивный

 
Сообщения: 523
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2009 17:52
Откуда: Латвия
Язык(-и): pl, lv

Re: Два перевода с английского на литовский

Сообщение Mara » Сб май 08, 2010 14:41

Eurolex использует термин izoliacijos pramušimas
Точно это было бы „пробой изоляции“
Аватара пользователя
Mara

 
Сообщения: 1768
Зарегистрирован: Чт май 17, 2007 11:42

Re: Два перевода с английского на литовский

Сообщение Елизавета » Вт июл 19, 2011 09:52

Вчитываться не стала, терминологию не проверяла. Но могу сказать, что стиль переводчика ужасен, это не литовский язык, а какая-то калька то ли с английского, то ли с русского, то ли их гремучая смесь. Какие-то
instaliuotojai (для сравнения: http://vlkk.lt/lit/1405), biznio paskirtis (http://vlkk.lt/lit/3833) - эти слова не используются в литовском. Так что правка редактора абсолютно адекватна как минимум в той части, что касается синтаксиса, лексики и стилистики.
Елизавета

 
Сообщения: 133
Зарегистрирован: Пн май 22, 2006 10:03
Откуда: Вильнюс-МоскваСловари русского языка

www.gramota.ru
Словарь Мультитран
Язык

Вернуться в Балтийская набережная

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1