Новости Энциклопедия переводчика Блоги Авторский дневник Форум Работа

Декларация Поиск О нас пишут Награды Читальня Конкурсы Опросы
ГП-цитатник

Медицина

Модератор: Dragan

Медицина

Сообщение Sluníčko » Чт фев 02, 2012 13:56

Коллеги, делюсь полезным "матрошем" на медицинскую тематику, который облегчит расшифровывать lékařské zprávy. :-)
Список официально принятых сокращений, используемых чешскими врачами.

ABR - acidobazická rovnováha
ACE - angiotenzin konvertující enzym
ACEI/IACE – inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu
ADA - adenosindeamináza
Adeno - adenoviry
ADL - (activities of daily living) běžné všední činnosti, Barthelův test aktivit denního života
aj. a jiné
ALP - alkalická fosfatáza
ALT - alanin
Anti HAV IgM + IgC - protilátky proti virové hepatitidě A třídy IgM + IgG
Anti HBs - protilátky proti virové hepatitidě B
Anti HEV IgM + IgC - protilátky proti virové hepatitidě E třídy IgM + IgG
Anti HBe - protilátky proti e-antigenu u virové hepatitidy B
Anti HBc IgG protilátky IgG - proti korovému antigenu u virové hepatitidy B
Anti HBc IgM - protilátky IgM proti korovému antigenu u virové hepatitidy B
Anti HCV - protilátky proti virové hepatitidě C
ARO - anesteziologicko-resuscitační oddělení
AS - ateroskleróza
ASA - anestesiologické riziko
AST - aspartát
ASTRUP - acidobazická rovnováha
ATD pomůcky - antidekubitní pomůcky
AUP - ambulance urgentního příjmu
AV - atrioventrikulární (síňokomorový)
BM - biologický materiál
BMI - Body mass index (index = poměr váhy k výšce)
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CB - celkové bílkoviny
CGA - (comprehensive geriatric assesment) geriatrické hodnocení
cit. - citace
CLR - centrum léčebné rehabilitace
CMP - cévní mozková příhoda
CMV - Cytomegalovirus
CNS - centrální nervový systém
CO2 - oxid uhličitý
COS a CS - centrální operační sály a centrální sterilizace
CT - počítačová tomografie
čl. - článek
ČNB - Česká národní banka
ČOV - Čistírna odpadních vod
DIČ - daňové identifikační číslo
DIK - dílčí inventarizační komise
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDNHM - drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dg/dg - diagnóza
DHM - dlouhodobý hmotný majetek
DK/DKK - dolní končetina/dolní končetiny
DM - diabetes mellitus, cukrovka
DNHM - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
DNIM - dlouhodobý nehmotný majetek
DNM - dlouhodobý nehmotný majetek
Dop. - doporučení
DPH - daň z přidané hodnoty
DPPO - daň z příjmu právnických osob
DZS - dopravní zdravotní služba
EBV - Epstein Barrové virus
EDTA - protisrážlivé činidlo
EEG - elektroencefalograf
ECHO - echokardiografie
EKG - elektrokardiografie
EMG - elektromyografie
EO - ekonomický odbor
EPI - Elektronické předávání informací
EPS - Elektrická požární signalizace
ERC - Evropské rady pro resuscitace
EVIS - evidence servisu
FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb
flash sterilizace - rychlá sterilizace
FN - fakultní nemocnice
fy - firmy
fa - firma
GDM - gestační diabetu
GIT systém - gastrointestinální trakt, trávicí ústrojí
GYN - gynekologie
GYPOR - gynekologicko-porodnické oddělení
HAV - hepatitis A virus
Hb - hemoglobin
HbA1c - Glykovaný hemoglobin
HBeAg - e antigen viru hepatitidy B
HBsAg - povrchový s antigen viru hepatitidy B
HBV DNA PCR RT - stanovení virové nálože u hepatitidy B
HCV - hepatitis C virus
HCV RNA PCR RT - stanovení virové nálože u hepatitidy C
HDR - hygienická dezinfekce rukou
HHV6 - herpetický virus 6
HEMOLOGIC - speciální program hematologicko-transfúzní stanice
HK - horní končetina
HP - hasicí přístroj
HTO - hematologické oddělení
HVLP - Hromadně vyráběnými léčivými přípravky
hypertrofie LK – hypertrofie levé komory
HZS - Hasičský záchranný sbor
CHDR - chirurgická dezinfekce rukou
CHIR - chirurgické oddělení
CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc
IADL - Lawtonova škála hodnocení
IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Center)
IČ - identifikační číslo
IČP - identifikační číslo pracoviště zdravotnického zařízení.
IČPP - identifikační číslo pracovního poměru zdrav. pracovníka
IČZ - identifikační číslo zdravotnického zařízení
ICHS - Ischemická choroba srdeční
IM - infarkt myokardu
i.m. - intramuskulární, do svalu
INF - infekční oddělení
INF amb. - infekční ambulance
INFOLAB - laboratorní informační systém
inj. - injekční
INR - International Normalization Ratio – slouží k vyjádření hodnoty Quickova testu, léčba antikoagulační
INT - interní oddělení
IS - informační systém
IS - izolovaná soustava (v SV/1/2005/II)
i.v. - intravenózní
IVLP - Individuálně vyráběnými léčivými přípravky
JIP - jednotka intenzivní péče
JT - jaterní testy
K - draslík
kat. - kategorie
KCl - chlorid draselný
KDD - Kniha daňových dokladů
KDF - Knihy došlých faktur
KHS - krajská hygienická stanice
KI - kontraindikace
KIS - Klinický informační systém
KJ - koronární jednotka
kl. - tel. klapka
KO - krevní obraz
KPR - kardiopulomonální resuscitace
KS - krevní skupina
KŠ - Krizový štáb
KV - kardiovaskulární
KZK kontinuální zvyšování kvality
LB - Lymská borrelioza
LD - laktátdehydrogenázy
LDH - laktikodehydrogenáza
LDK - levá dolní končetina
LDN - léčebna dlouhodobě nemocných
Le - leukocyty
LF - lékařská fakulta
LHK - levá horní končetina
LIS - laboratorní informační systém.
LP - lumbální punkce
LPP - léčebná a preventivní péče
LZS - letecká záchranná služba
MAU - mikroalbuminurie
MEK - klíš´tová meningoencephalitisa
MD - má dáti
MF - Ministerstvo financí
MiBIS - databázový systém mikrobiologie
mmHg - rtuťový sloupec
MMR - mechanické mytí rukou
MMSE - (Mini Mental State Examination) tzv. Folsteinův test
mob. tel. - mobilní telefon
MR - magnetická rezonance
mSv - mili sievert
MU - mimořádná událost
MV - Ministerstvo vnitra
MZ, MZd - Ministerstvo zdravotnictví
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
N - nemocnice
N2O - oxid dusný (plyn)
Na - sodík
nám.LPP - náměstek ředitele pro léčebnou a preventivní péči
(lůžková část + SVLS)
nám.TaP - náměstek ředitele pro techniku a provoz
NDS - Distribuční služba systému CPPMENU (obojí je programové řešení OI NP).
NEFRIS - databázový systém hemodialýzy
Nem PV - Nemocnice Prostějov
NIS - Nemocniční informační systém, soubor zejména elektronických informačních systémů v nemocnici používaných
NL - návykové látky
nm - nanometr
NN - nozokomiální nákazy (infekce)
NN - nízké napětí (v kontextu technických pojmů)
NNP - neodkladná nemocniční péče
NOR - Národní onkologický registr
NemPV - Nemocnice Prostějov, odštěpný závod
NP - nadzemní podlaží
NPB - náhlá příhoda břišní
NSAID/NSA – nesteroidní antirevmatika
NÚ - nežádoucí účinek
NU - nežádoucí událost
NYHA klasifikace – hodnocení srdečního selhání na základě míry funkčního postižení
NZA - nový zdrav. areál
O2 - kyslík (plyn)
odd. - oddělení
odst. - odstavec
OE - operativní evidence
OGTT - glukózový toleranční test
OI - odbor informatiky
OKB - oddělení klinické biochemie
OLM - Oddělení laboratorní medicíny
OLVS - Oddělením léčebné výživy a stravování
o.z. - odštěpný závod
OP - občanský průkaz
ORL - otorinolaringologické oddělení = ušní – nosní – krční oddělení
ORT-TRAUM = ortopedicko-traumatologické odělení
PAD - perorální antidiabetika, léky užívané k léčbě cukrovky
PAD léčba - léčba perorálními antidiabetiky
PaM - personální a mzdový
PC - počítač
PDK - pravá dolní končetina
PEA - elektrickou aktivitu bez pulzu
PGT - porušené glukózové tolerance
PHK - pravá horní končetina
PHM - pohonná hmota
PHz - Peta hertz
písm. - Písmeno
PL - Pozitivní list léčiv
PN - pracovní neschopnost
PO - požární ochrana
PPS - Požární poplachové směrnice
Prim. - Primář
PVC - polyvinyl chlorid
PŽK - periferní žilní kanyla
R - rukoprodej
RES - resume, souhrn
RČ - rodné číslo
RDG - radiodiagnostické oddělení
RHB - rehabilitace
RLP - rychlá lékařská pomoc
Rota - rotaviry
RTG - rentgen
RZP - rychlá zdravotnická pomoc
ŘP - řidičský průkaz
Sb. - Sbírka zákonů
s.c. - subkutánní, pod kůži
SI - správce Internetu a Intranetu
SONO - sonografie
st. - stupeň
ST - stolice
SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
sy. - syndrom
SW - software
SZP - Střední zdravotnický personál
T4 - hormon štítné žlázy, tyroxin
tbl. - tabletově
tel. č./kl. - telefonní číslo/klapka
TEN - tromboembolická nemoc
TEP - totální endoprotéza
THP - technicko-hospodářský pracovník
tis. - tisíc
TK - tlak krve
TP - traumatologický plán
TRN - plicní oddělení
TSH - hormon předního laloku hypofýzy
TT - tělesná teplota
úč. - Účet
ÚHT - úsek hematologie a transfúze
ÚKB - úsek klinické biochemie
ÚMB - úsek mikrobiologie
ÚIK - ústřední inventarizační komise
UP - urgentní příjem
ÚPS - Ústavní pohotovostní služba
ust. - Ustanovení
VEMA - systém pro zpracování personální a mzdové agendy
VF - komorová fibrilace
VHA - virová hepatitida typu A
VHB - virová hepatitida typu B
VHC - virová hepatitida typu C
VHE - virová hepatitida typu E
VLS - vedoucí lékař služby
VN - vysoké napětí
VS - vrchní sestra
VSS - Vedoucí sestra směny
VŠ - vysoká škola
VT - komorová tachykardie
VT - vakuový test - test těsnosti přístroje (v příloze SV/9/2005/X)
VVN - velmi vysoké napětí
VZT - vzduchotechnika
VZV - Varicella-Zoster virus
WB - Western blot
Zák. - Zákon
ZD - zdravotnická dokumentace
ZM - zdravotnický materiál
ZN - zhoubný novotvar
ZP - zdravotní pojišťovna
ZUM/ZULP – zvlášť účtovaný materiál/léč.prostředky
ZZ - zdravotnické zařízení
ZZS - Zdravotní záchranná služba
Аватара пользователя
Sluníčko

 
Сообщения: 722
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 03:45
Откуда: Прага
Язык(-и): ru-cz-ru

Re: Медицина

Сообщение felicita » Чт фев 02, 2012 14:09

Sluníčko, спасибо огромное, очень полезно!
Аватара пользователя
felicita

 
Сообщения: 242
Зарегистрирован: Пт окт 27, 2006 14:22
Откуда: Прага

Re: Медицина

Сообщение esperantisto » Чт фев 02, 2012 14:11

Респект и уважуха :-)
«И вообще погаными тряпками гнать этих переводчиков. Ишь чего удумали — переводить. Да ещё, чтоб удобно им было, хотят.» (на форуме разработчиков ПО)
esperantisto

 
Сообщения: 7035
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2004 12:14
Откуда: Менск
Язык(-и): En→Ru/Be, De→Ru/Be

Re: Медицина

Сообщение esperantisto » Чт фев 02, 2012 14:37

Вот оно в DSL, авось кому-нибудь пригодится.
Вложения
CS-CS_lekarske_zkratky.zip
(6.14 КБ) Скачиваний: 408
«И вообще погаными тряпками гнать этих переводчиков. Ишь чего удумали — переводить. Да ещё, чтоб удобно им было, хотят.» (на форуме разработчиков ПО)
esperantisto

 
Сообщения: 7035
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2004 12:14
Откуда: Менск
Язык(-и): En→Ru/Be, De→Ru/Be

Re: Медицина

Сообщение Sluníčko » Чт фев 02, 2012 14:46

felicita писал(а):Sluníčko, спасибо огромное, очень полезно!

Не за что. :-)
Прошу прощения, нашла у себя опечатку, а поправить уже не могу. :oops:
GDM = těhotenská cukrovka (gestační diabetes mellitus)
Может, модераторы помогут исправить. :roll:
Аватара пользователя
Sluníčko

 
Сообщения: 722
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 03:45
Откуда: Прага
Язык(-и): ru-cz-ru

Re: Медицина

Сообщение esperantisto » Чт фев 02, 2012 15:05

А я уже исправил в ДСЛ :-)
Вложения
CS-CS_lekarske_zkratky_v.1.1.zip
(6.16 КБ) Скачиваний: 393
«И вообще погаными тряпками гнать этих переводчиков. Ишь чего удумали — переводить. Да ещё, чтоб удобно им было, хотят.» (на форуме разработчиков ПО)
esperantisto

 
Сообщения: 7035
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2004 12:14
Откуда: Менск
Язык(-и): En→Ru/Be, De→Ru/BeСловари русского языка

www.gramota.ru
Словарь Мультитран
Язык

Вернуться в Словари и справочники

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1